هیچگاه کلید خوشحالی خودت رو در جیب فرد دیگری قرار نده…!