تظاهر کردن به اینکه

بهش اهمیت نمیدی 

فراموش کردنش نیست…!