در اعماق زخم هایت، بذرهایی ست که در انتظار تبدیل شدن به گلهایی زیبا اند ☺️